ATTRAHERA OCH REKRYTERA
Hur förmår din organisationen att attrahera attraktiv arbetskraft?
Hur säkerställer du en objektiv bedömning av dina kandidater?
Vilket beslutsunderlag behöver ni innan ni fattar beslut om anställning?

FÖRÄNDRING – UTVECKLING
Ett viktigt led i att skapa förändring är att ge individen möjlighet och stöd i sin egen utveckling
mot förändring. Att förändra en organisation innebär ytterst att medarbetarna behöver förändra
sitt arbetssätt och förhållningsätt till många frågor på ett individuellt plan.

COACHNING AV CHEFEN
Att i alla situationer kunna lyfta blicken för att se helheten är inte självklart enkelt för en chef.
Det är lätt att fokusera på här och nu för att lösa akuta situationer och därmed tappa helhets-perspektivet.
Chefsrollen är svår. Att nå förväntat resultat kräver tid, tålamod och förmåga att
fokusera på rätt insatser och aktiviteter.

FRAMTIDA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Hur skall ni säkerställa återväxten av framtida ledande befattningshavare och specialister?
Hur skall ni skapa en positiv utveckling för dessa individer så att både de själva och
organisationen får utväxling av den potential som finns?